Cynllun Cynaliadwy

Mae llawer o gartrefi “rhad” mewn gwirionedd yn fwystfilod llyncu ynni. Efallai eu bod yn rhad i’w rhentu neu brynu, ond os cawsant eu hadeiladu gyda deunyddiau inswleiddio gwael, awyru anaddas a/neu systemau gwresogi aneffeithiol, bydd cost byw ynddynt yn llawer uwch. Felly yn 2008 aethom ati i gynllunio rhywbeth gwell:

Paneli adeiladu cynaliadwy

Mae ein paneli adeiladu, sydd â thystysgrifau LABC, wedi’u gwneud yng Nghymru, yn defnyddio deunyddiau lleol a chynhyrchwyr o Gymru. Maent wedi’u cynllunio i fod mor gryfed ag sy’n bosibl, gan gael yr effaith lleiaf posibl ar yr amgylchedd:

  • SYML  |  Mae adeiladu oddi ar y safle, dan amodau delfrydol ein gweithdy, yn sicrhau paneli adeiladu syml ond wedi’u datblygu i safon uchel, sy’n rhad i’w cynhyrchu a gellir eu rhoi at ei gilydd yn gyflym.
  • GWNEUTHURIAD DA  |  Ar ôl ei roi wrth ei gilydd, caiff y strwythur paneli ei lenwi â deunydd inswleiddio a’i lapio â gorchudd sy’n anadlu. Mae hyn yn golygu inswleiddio arbennig, atal drafft ac awyru heb golli gwres. Gwneuthuriad da. Dim ffrils.
  • LLEOL  |   Mae defnyddio deunyddiau a gwneuthurwyr lleol yn dda er lles yr economi a hefyd yn llawer gwell i’r amgylchedd.
  • IACH  |   Mae ein cynlluniau’n defnyddio deunyddiau diogel, naturiol ac wedi’u hailgylchu, sydd ddim yn llygru nac yn niweidio iechyd yr adeiladwyr, y preswylwyr na bywyd gwyllt.