Polisi Preifatrwydd y Wefan

Rydym wedi ymrwymo i warchod preifatrwydd y rhai sy’n ymweld â’n gwefan; mae’r polisi hwn yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â gwybodaeth bersonol.

Pa wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu?

Gallwn gasglu, storio a defnyddio’r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:

 1. gwybodaeth am eich cyfrifiadur, ac am eich ymweliadau a’ch defnydd o’r wefan, yn cynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math o borwr a fersiwn, system weithredu, ffynhonnell gyfeirio, hyd yr ymweliad, tudalennau a welwyd, gwelywio trwy’r wefan;
 2. gwybodaeth am unrhyw drafodion rhyngoch chi a ni, neu’n ymwneud â’r wefan, yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw rai o’n nwyddau neu wasanaethau a brynwyd gennych;
 3. gwybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn cofrestru gyda ni;
 4. gwybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn tanysgrifio i wasanaethau’r wefan, hysbysiadau e-bost a/neu gylchlythyron;
 5. unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn dewis ei hanfon atom.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel y rhan fwyaf o wefannau, i’n helpu i roi’r profiad gorau posibl i chi. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a roddir ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol pan fyddwch yn pori trwy wefannau.

Mae’r cwcis yn ein helpu i:

 •  Wneud i’r wefan weithio fel rydych yn disgwyl
 • Gwella cyflymder/diogelwch y safle
 • Caniatáu i chi rannu tudalennau ar rwydweithiau cymdeithasol fel Facebook
 • Gwella’r wefan yn barhaus i chi
 • Marchnata’n fwy effeithiol (a’n helpu i gynnig y gwasanaeth rydym yn ei gynnig am y pris rydym yn ei gynnig)

Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

 • Gasglu gwybodaeth y gallwn ei ddefnyddio i’ch adnabod (heb eich caniatâd penodol)
 • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol)
 • Rhoi data i rwydweithiau hysbysebu
 • Rhoi gwybodaeth y gellid ei defnyddio i’ch adnabod i bobl eraill
 • Talu comisiwn gwerthu

Gallwch ddysgu rhagor am y cwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis

Os yw gosodiadau’r feddalwedd rydych yn ei ddefnyddio i weld y wefan (eich porwr) wedi’u gosod i dderbyn cwcis, rydym yn cymryd fod hyn, a’ch defnydd parhaus o’r wefan, yn golygu eich bod yn hapus â hynny. Os ydych am gael gwared neu beidio defnyddio cwcis o’n safle, gallwch weld sut i wneud hynny isod. Serch hynny, bydd hyn yn golygu na fydd y safle’n gweithio fel rydych yn ei ddisgwyl.

Swyddogaethau Trydydd Parti

Mae rhai o swyddogaethau ein safle, fel y mwyafrif o wefannau, yn cael eu darparu gan drydydd parti. Enghraifft gyffredin yw fideo YouTube. Mae ein safle’n cynnwys y canlynol, sy’n defnyddio cwcis:

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi’r defnydd o’r wefan. Mae Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol ac ati am y defnydd o’r wefan trwy ddefnyddio cwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiaduron y defnyddwyr. Defnyddir y wybodaeth yn ymwneud â’n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd ohoni. Google fydd yn storio’r wybodaeth. Gellir gweld polisi preifatrwydd Google yma.

Bydd atal y cwcis yn debygol o amharu ar y swyddogaethau a gynigir gan drydydd parti.

Cwcis Gwefannau Cymdeithasol

Er mwyn i chi allu 'Hoffi' neu rannu ein cynnwys yn hwylus ar Facebook a Twitter ac ati, rydym wedi cynnwys botymau rhannu ar ein gwefan.

Gosodir y cwcis gan: Squarespace.com.

Bydd y goblygiadau preifatrwydd yn amrywio yn ôl rhwydwaith gymdeithasol, a byddant yn dibynnu ar y gosodiadau preifatrwydd rydych wedi’u dewis ar y rhwydweithiau hynny.

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr Anhysbys

Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu ystadegau ymwelwyr, megis faint sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa dechnoleg maent yn ei ddefnyddio (e.e. Mac neu Windows, sy’n help i weld pan nad yw’n gwefan yn gweithio fel y dylai ar rai technolegau penodol), pa mor hir maent yn aros ar y wefan, ar ba dudalen maent yn edrych ac ati. Mae hyn yn ein helpu i wella’r wefan yn barhaus. Mae’r rhaglenni dadansoddi hefyd yn dweud, mewn modd anhysbys, sut y cyrhaeddodd pobl y safle (e.e. o beiriant chwilio) ac os ydynt wedi bod yma o’r blaen, gan ein helpu i wario mwy ar ddatblygu ein gwasanaethau yn hytrach nac ar farchnata.

Troi Cwcis i Ffwrdd

Fel rheol, gallwch droi cwcis i ffwrdd trwy newid gosodiadau eich porwr i’w atal rhag derbyn cwcis (Cliciwch yma i ddysgu sut). Bydd gwneud hyn, serch hynny, yn debygol o gyfyngu ar sut mae ein gwefan ni, a chyfran helaeth o wefannau’r byd, yn gweithio, gan fod cwcis yn rhan safonol o fwyafrif y gwefannau modern.

Efallai eich bod yn bryderus am berthynas cwcis â ‘spyware’. Yn hytrach na throi’r cwcis i ffwrdd ar eich porwr, efallai y bydd meddalwedd gwrth ‘spyware’ yn wneud yr un peth trwy ddileu cwcis ymyrrol (invasive) yn awtomatig. Rhagor o wybodaeth am reoli cwcis gyda meddalwedd gwrdd ‘spyware’.

Cafwyd y wybodaeth am cwcis ar y wefan hon o gynnwys a ddarparwyd gan Attacat <http://www.attacat.co.uk/>, asiantaeth o Gaeredin. Os ydych angen gwybodaeth debyg ar gyfer eich gwefan chi, gallwch ddefnyddio eu teclyn archwilio cwcis am ddim.

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Bydd gwybodaeth bersonol a gawn trwy’r wefan hon yn cael ei defnyddio at y dibenion a nodwyd yn y polisi preifatrwydd hwn, neu mewn rhannau perthnasol o’r wefan.

Gallwch ddefnyddio gwybodaeth bersonol i: 

 1. weinyddu’r wefan;
 2. gwella’r profiad pori trwy bersonoli’r wefan;
 3. galluogi i chi ddefnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael ar y wefan;
 4. anfon gwybodaeth fasnachol gyffredinol (nid marchnata) atoch;
 5. anfon negeseuon e-bost rydych wedi gofyn amdanynt atoch;
 6. ymdrin ag ymholiadau neu gwynion gennych chi neu amdanoch chi yn ymwneud â’r wefan;

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti er diben marchnata uniongyrchol heb eich caniatâd penodol.

Datganiadau

Yn ychwanegol at y datganiadau sydd eu hangen yn rhesymol at y dibenion a nodwyd mewn rhannau eraill o’r polisi preifatrwydd, gallwn ddatgelu gwybodaeth amdanoch: 

 1. os bydd gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith;
 2. mewn cysylltiad ag unrhyw achos cyfreithiol neu achos cyfreithiol arfaethedig;
 3. er mwyn sefydlu, arfer neu warchod ein hawliau cyfreithiol (yn cynnwys rhoi gwybodaeth i eraill er dibenion atal twyll a lleihau risg i gredyd); 

Ac eithrio’r hyn a nodwyd yn y polisi preifatrwydd, ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth i drydydd parti.

Trosglwyddo data’n rhyngwladol

Gall y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gael ei storio a’i phrosesu, a’i throsglwyddo rhwng unrhyw rai o’r gwledydd rydym yn gweithredu ynddynt er mwyn ein galluogi i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn. Nid ydym yn gweithredu y tu allan i’r DU ar hyn o bryd.

Diogelwch eich gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cymryd rhagofalon technegol a threfniadaethol rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth bersonol. 

Byddwn yn storio’r holl wybodaeth bersonol a roddir gennych ar ein gweinydd diogel (wedi’i warchod â chyfrinair a mur gwarchod). Bydd unrhyw drafodion electronig rhyngom yn cael eu gwarchod â thechnoleg SSL.

Wrth gwrs, mae risg ynghlwm wrth drosglwyddo gwybodaeth dros y we, ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir dros y rhyngrwyd.

Diwygio’r polisi

Gallwn ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o dro i dro trwy roi fersiwn newydd ar ein gwefan. Dylech edrych ar y dudalen yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. 

Eich hawliau

Gallwch ofyn inni ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Bydd darparu gwybodaeth o’r fath yn ddibynnol ar:

 1. dalu ffi (£10.00 ar hyn o bryd); a
 2. rhoi tystiolaeth briodol  o bwy ydych chi (byddwn fel rheol yn derbyn llungopi o’ch pasbort wedi’i ardystio gan gyfreithiwr neu fanc, ynghyd â chopi gwreiddiol o fil gwasanaeth sy’n dangos eich cyfeiriad presennol).

Gallwn ymatal rhag darparu gwybodaeth bersonol o’r fath i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith.

Gallwch ddweud wrthym am beidio prosesu eich gwybodaeth bersonol er dibenion marchnata, trwy anfon e-bost atom. Yn ymarferol, byddwch un ai’n cytuno’n benodol o flaen llaw i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol er dibenion marchnata, neu byddwn yn rhoi cyfle i chi ddewis peidio â gadael inni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol er dibenion marchnata.

Gwefannau trydydd parti

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw drydydd parti.

Diweddaru gwybodaeth

Rhowch wybod inni os yw’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch angen ei chywiro neu ei diweddaru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn, neu’r modd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, anfonwch atom trwy e-bost at contact@newwelshhouse.co.uk neu trwy’r post yn y Tŷ Cymreig Newydd, The Workhouse, Ystâd Ddiwydiannol, Llanandras, Powys LD8 2UF