Tai Cymunedol

Cenhadaeth prosiect y Tŷ Cymreig Newydd yw rhoi pobl a’r amgylchedd wrth galon datblygiadau newydd. Mae prosiect tai cynaliadwy yn tyfu o’r gymuned, yn adlewyrchu anghenion tai lleol, cyflogau lleol, y tirwedd lleol, systemau trafnidiaeth, bioamrywiaeth a'r ecoleg.

Gall cynlluniau tai cyfranogol arbed arian, arbed lle a chadw’r economi lleol i lifo, ond mae’r budd cymunedol yn fwy na dim ond elw ariannol. Mae’n ymwneud â gwydnwch, cymdogrwydd ac amddiffyn y gymuned yn y tymor hir. Mae’n ymwneud hefyd â gweithio â’r amgylchedd, integreiddio’r cynlluniau â llwybrau seiclo, rhandiroedd, ardaloedd gwyrdd, coed hynafol a phopeth arall sy’n bwysig i ni.

Ar y dudalen cyfranwyr, mae enghreifftiau o brosiectau adeiladu cynaliadwy a modelau cymunedol newydd sy’n helpu i wneud y defnydd gorau o’r arian, tir ac adnoddau ynni sydd ar gael, er enghraifft:

Gellir cynllunio cynllun tai ar y cyd sy’n cynnwys ardaloedd cyffredin, gerddi i’w rhannu, gwresogi cymunedol ac ati fel sydd angen, ac mae hyn yn gwneud gwell defnydd o le ac adnoddau, gan sicrhau fod tai ar gael i bobl ag incwm amrywiol.

Gall Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol sicrhau mai’r ddinas, tref neu gymuned wledig sy’n berchen ar y tir, a bod y tir yn cael ei gadw ar gyfer y gymuned am byth, a bod y broses adeiladu tai felly’n llai dibynnol ar ddatblygwyr allanol.