Cynllun Thermal

Mae cynllun cynaliadwy yn cychwyn â lleoliad, a Chymru yw’n lleoliad ni. Yng Nghymru, rydym angen cartrefi y gellir eu cadw’n gynnes a sych yn fforddiadwy yn ystod gaeaf gwlyb ac oer nodweddiadol. Nid yw tŷ newydd yn wir gynaliadwy a fforddiadwy os defnyddir deunyddiau rhad wedi’u mewnforio a chynllun thermal gwael. I gael ateb, aethom ati i feddwl o’r newydd:

Waliau

Caiff y paneli adeiladu strwythurol eu hadeiladu o goed sbriws Cymreig y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC) a gwe dur galfanedig, a’u gorchuddio ag astellau sbriws tafod a rhych. Gellir eu rhoi wrth ei gilydd ar y safle, ar sylfaen parod, mewn rhai diwrnodau.

Pan fydd y paneli allanol a’r waliau mewnol yn eu lle, a thrawstiau’r to wedi’u gosod, caiff y tŷ cyfan ei lapio mewn gorchudd sy’n dal dŵr ac sy’n gallu anadlu. Mae gosod y gorchudd yn hynod bwysig, ac o’i wneud yn iawn, bydd yn golygu tŷ heb ddrafft, sy’n gynnes, cyfforddus ac yn anadlu. Bydd holl uniadau’r gorchudd yn cael eu selio â thâp, gosodir astellau pren 50 x 25 mm i roi gofod gwasanaethau, cyn codi’r byrddau plastr a’u paentio â phaent heb VSO sy’n anadlu.

To

Mae gwahanol ddewisiadau ar gyfer y to. Yr un y byddem ni’n ei ddewis yw Colorcoat Urban® - cynnyrch Cymreig arall gan Tata.  System ddur wedi’i orchuddio, sydd ag uniad uwch (raised seam) sy’n hynod glyfar. Nid yw’n unig yn fforddiadwy, ond mae ganddo eco-berfformiad gwych ac mae’n edrych yn debyg iawn i hen do plwm neu sinc.

Cladio

Gellir gorchuddio’r waliau allanol mewn pren lleol - Llarwydd, Ffynidwydden Douglas neu Gedrwydd Cochion, neu fyrddau gwlân pren, sy’n cael dwy gôt o rendrad Glaster™ Tŷ Mawr.  Mae hwn yn cymryd lle morter calch, plaster neu rendrad traddodiadol, sy’n defnyddio gwydr wedi’i ailgylchu o wahanol liwiau a maint, yn hytrach na thywod.

Inswleiddiad

Mae’r paneli wedi’u cynllunio’n arbennig i ddefnyddio deunydd inswleiddio wedi’i ailgylchu Warmcell, gan y cwmni Cymreig Excell. Caiff Warmcell 500 ei wneud o bapur wedi’i ailgylchu gydag ychwanegiadau diwenwyn. Fe’i datblygwyd i gyfuno lefelau inswleiddio uchel a gallu gwych i anadlu.

Gyda gwerth dargludedd thermal (k) o ddim ond 0.040 W/mK, mae hwn yn inswleiddiad arbennig, sy’n cyfrannu’n helaeth at gael gwerth U o 0.12 i’w waliau allanol. Defnyddir yr un deunydd inswleiddio ar gyfer y gofod dan y llawr, a chwythir Warmcell 300 uwchben y nenfydau uchaf, gan adael gofod awyru uwch ei ben, i gael gwerth U o 0.09.

Gwaith Coed

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am gwmni all gystadlu mewn marchnad hynod gystadleuol i gyflenwi ffenestri, drysau a gwaith coed mewnol arall hynod effeithlon, sydd wedi’u gwneud o goed Cymreig mewn ffatri leol.

Cymeradwy

Rydym yn falch o gyhoeddi fod ein system adeiladu wedi cael ei hachredu a’i chofrestru gan LABC. Mae hyn yn cynnig llwybr clir i bobl sy’n adeiladu yn defnyddio’r system i wneud cais am warant LABC er mwyn cael yswiriant a morgais.

Mae cynllun y paneli wedi pasio’r Safon Prydeinig a Safon Euro 5 ar gyfer racio a pheirianwaith, ac rydym eisoes wedi adeiladu i God 4 Adeiladau Cynaliadwy. Rydym nawr yn anelu am God 5, wedi gwella pa mor aerdyn yw’r adeiladau a threiddiad oerfel i’r lloriau gwaelod a chyntaf.

Hefyd...

Mae ein hadeilad newydd yn hynod hyblyg. Wrth gwrs, gallwch ddefnyddio ein cynlluniau profedig, ond mae digon o bosibiliadau i adeiladu gyda’r cydrannau yn ôl eich gofynion chi. Beth bynnag fo’ch gofynion adeiladu neu gymunedol, gallwn weithio gyda chi neu eich pensaer i gwrdd â hwy mewn modd cynaliadwy.