ein Cyfranwyr

Mae Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd yn borth i bobl sydd am gael cynlluniau gwell a chynaliadwy yn y gymuned. Y tu hwnt i dai cymdeithasol blinedig yr olwg ac wedi’u hinswleiddio’n wael, mae atebion newydd yn amlygu.  Ymunwch â’n rhwydwaith gynyddol o feddylwyr, symbylwyr cymunedol ac arloeswyr eco-adeiladu.  Darllenwch eu bywgraffiadau ac yna cliciwch i weld beth oedd eu breuddwydion a sut wnaethant eu gwireddu.

Hir oes i’r breuddwydwyr ac i’r gwireddwyr breuddwydion … hir oes i’r grwpiau cymunedol, yn codi arian, prynu tir ac adeiladu gwell cartrefi. Mae’r math o fyd rydym ei eisiau allan yno.

Thursday
Nov082012

Rachel Francis

Rôl

Ysgrifennu dros Gynaliadwyedd

Cefndir

Mae Rachel yn gweithio fel ysgrifennydd copi i www.sharpeningpencils.co.uk a hefyd yn ysgrifennu colofn i gylchgrawn Broad Sheep. Dim ond i sefydliadau a mentrau sydd ag amcanion amgylcheddol a chymdeithasol y bydd Rachel yn gweithio.

Mae Rachel wedi bod yn ffodus i gael astudio gydag awduron gwych, ac mae ei sgiliau proffesiynol yn cynnwys: ail-lunio erthyglau i ddenu a chael effaith; ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu i gynllun; ysgrifennu i wahanol gynulleidfaoedd; cyfathrebu ar gyfer newid; adrodd straeon a naratif; gwyddor hinsawdd a doethineb ynni i gynulleidfaoedd heb arbenigedd amgylcheddol.

Yn Awst, gwahoddwyd 2008 Rachel i dîm Lightfoot Enterprises i helpu i lunio strategaeth gyfathrebu ar gyfer eu gwasanaeth cyngor ynni. Yn Ionawr 2010, daethant yn gyd-enillwyr cystadleuaeth Big Green Challenge NESTA. Yn ystod y cyfnod, cysylltwyd ag un o bob pum aelwyd yn y gymuned, gan gofnodi gostyngiad carbon o 27% y flwyddyn/aelwyd ar gyfartaledd.

Ers hynny, mae Rachel wedi ysgrifennu ar gyfer ymgyrchoedd, busnesau, elusennau ac amgueddfa straeon. Yn fwy diweddar, bu’n gweithio rywfaint i Greenpeace ac yn ysgrifennu gwefan Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd. Mae Rachel hefyd wedi cael gwahoddiad i ysgrifennu llyfr ar ran rhywun, na ellir ei enwi, am ei fywyd yn adeiladu busnes cynaliadwy.

Ysbrydoliaeth

Mae Rachel wrth ei bodd â her, pethau anodd, chwerthin, ei thri mab, cerddoriaeth, ei chi a seiclo. Mae hi wedi ymrwymo’n llwyr i ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd a gweithio ag eraill i gyflawni hynny.Friday
Oct192012

David Bamford

Rôl

Arweinydd Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd

Cefndir

Mae David wedi cynllunio ac adeiladu tai, stiwdios a gweithdai ers dros 30 o flynyddoedd. Dechreuodd â Wapley Barn, gan ei thrawsnewid o adeilad amaethyddol i gartref teuluol a stiwdios.  Symudodd i Lanandras 20 mlynedd yn ôl, gan gynllunio’r Workhouse ar yr ystâd ddiwydiannol, adeilad arloesol, sydd â màs thermal anferth, ac sydd wedi’i inswleiddio’n helaeth ar y tu allan.  Cafodd wobr am yr adeilad oedd yn gwneud y defnydd gorau o drydan yng Nghymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Y Workhouse Gallery oedd yr adeilad nesaf. Adeilad a wnaed, yn sylfaenol, o ffrâm ddur, gyda màs thermal mawr ac wedi’i inswleiddio’n helaeth, yn hynod effeithlon ac yn gartref i oriel, gweithdy, caffi a siop.

O hynny ymlaen, rhoddwyd y pwyslais ar ddatblygu cynlluniau ar gyfer tai hynod gynaliadwy a fforddiadwy.  Y prosiect hwn yw canlyniad y gwaith hwnnw hyd yma.

Ysbrydoliaeth

Ethos David yw y dylai pawb gael cyfle i gael cartref iach, fforddiadwy a chynaliadwy.  Cred y gall bawb wneud hynny, ac mae’n herio eraill i roi gwneud y gwaith yn iawn uwchlaw gwneud elw ariannol.  Cred ei bod yn bryd cymryd cyfrifoldeb a cheisio atebion i gefnogi creu tai da ar gyfer ein cymunedau.