Thursday
Nov082012

CARTEF . BWYD . TÂN. Rachel Francis

“Y cartref yw lle bydd rhywun yn dechrau” T.S. Eliot

 

Mae cartref “fforddiadwy” yn un y gall pobl leol fforddio ei rentu neu ei brynu yn seiliedig ar gyflogau lleol; gellir rheoli biliau gwres, trydan a dŵr; ac mae pobl yn adeiladu gan ystyried y dyfodol.

Click to read more ...

Friday
Oct192012

Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd yn mynd o nerth i nerth

Ar ôl gorffen gwaith ar safle Moor Park, rhannodd SEED yn ddau gwmni – mae SEED (sy’n eiddo i Edward ac Emma Bulmer) yn gweithio yn Swydd Henffordd tra aeth Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd (sy’n eiddo i David a Sara Bamford) ati i ddatblygu atebion ar gyfer tai fforddiadwy i Gymru.

Click to read more ...

Friday
Oct192012

Rhoi’r cwbl at ei gilydd

Erbyn 2009, roedd SEED wedi gorffen y cynlluniau ar gyfer system adeiladu fodwlar, yn seiliedig ar y paneli arbennig, gyda sylfeini craidd caled o agreg wedi’i ailgylchu ac eco-goncrit, system wresogi dan y lloriau, awyru goddefol, to cynaliadwy, deunydd ynysu ffibrau naturiol warmcell yn y nenfydau, ffenestri gwydr dwbl wedi’u llenwi ag argon, pibellau haul ar gyfer golau (goddefol) ychwanegol a system ddal dŵr glaw. Roedd y ffocws ar gadw popeth yn syml ond o ansawdd da. Y flwyddyn honno, adeiladodd SEED dŷ 3 ystafell wely a thŷ llety am gost o £1,300 am bob medr sgwâr. Denodd y prosiect lawer o sylw ar ôl bod yn llwyddiannus yn sicrhau gwobr Lefel 4 y Cod Cartrefi Cynaliadwy.

Friday
Oct192012

Cynhyrchu’r paneli 

Yn 2008, sefydlodd David a Sara SEED Homes, gydag Edward ac Emma Bulmer.

Aethant ati i ymchwilio i’r ffordd orau o gynllunio a chynhyrchu paneli adeiladu yn defnyddio deunyddiau lleol a chynhyrchwyr o Gymru. Byddai’r paneli hynny’n creu prif gydrannau system adeiladu newydd, integredig, fforddiadwy gydag inswleiddiad arbennig. Roedd angen cynllunio’r paneli i fod yn eithriadol gryf a chael yr effaith lleiaf posibl ar yr amgylchedd, gan ddefnyddio coed sbriws Cymreig oedd wedi’u tyfu’n gynaliadwy.

 

Mae’r broses a sefydlwyd yn dechrau ym melin goed BSW ym Mhontnewydd-ar-Wy. Yno, bydd coed y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd yn cyrraedd i gael eu torri, eu sychu a’u llifio i 3-4 maint safonol. Yna, byddant yn cael eu torri eto yn ôl y gofynion, eu pacio, eu lapio a’u cludo i Fforest Timber Engineering yn Abertawe. Caiff y paneli eu hadeiladu yn Abertawe, yn defnyddio gwe dur galfanedig Wolf Systems i gadw’r bwlch rhwng y pren fertigol. Yna, bydd astelli tafod a rhych sbriws yn cael eu rhoi drostynt cyn eu cludo i’r safle. Yn ystod y gwaith adeiladu, bydd deunydd inswleiddio ansawdd uchel o bapur wedi’i ailgylchu’n cael ei roi yn y paneli.

Friday
Oct192012

Workhouse, Llanandras: yr adeilad cyntaf

Yn 2007, cychwynnodd David a Sara Bamford o Lanandras ar brosiect adeiladu newydd, i weld os byddai modd iddynt gwrdd â’r gofynion adeiladu cynaliadwy heb fynd dros eu cyllideb.

“Y nod” yn ôl David,  “oedd gwneud y ddau adeilad yn gynaliadwy … dwy ystafell ar ddau lawr, ac angen ychydig iawn o ynni.”

Yn ystod yr adeiladu, ar ôl iddi fod yn bwrw glaw am wythnosau, cafodd David a’r tîm adeiladu weledigaeth.

“Roeddem yn sefyll yno, gyda’r glaw yn llifo i lawr ein cefnau ac i’n hesgidiau” cofiodd David, “ac fe ddechreuom drafod adeiladu prif baneli’r adeilad mewn gweithdy.”